ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเพิ่มเติม)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเพิ่มเติม)

ตามเอกสารที่แนบนี้

 

หนังสือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562