ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ตามระเบียบพัสดุ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562

🏫 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ตามระเบียบพัสดุ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562
🌏 เปิดผลได้ที่ http://bit.ly/2VGFbeQ