ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

? ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 

? เปิดดูที่ http://bit.ly/2FTdqsJ

✅ 1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (กรุณาไปก่อนเวลา) เริ่มประชุมชี้แจงเอกสาร เวลา 09.30 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

✅2. ต้องไปมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (กรุณาไปก่อนเวลา) ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

‼️ หากไม่ไปรายงานตัว(1.) และ ไม่ไปมอบตัว(2.)ในวันเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

 ————————

ประกาศสำรองนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 

? เปิดดูที่ http://bit.ly/2uNWfU9

✅ 1. ให้ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์สำรอง วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

‼️ การเรียกนักเรียนสำรอง จะเรียกในกรณี ถ้ามีนักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรอง ตามแผนการเรียน และตามลำดับคะแนน

‼️ หากไม่ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์สำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้