ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามเอกสารที่แนบนี้

 

หนังสือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562