การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL INVITATION 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้ายภัยยาเสพติด 
“POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL INVITAION” 2019
สนับสนุนการแข่งขันโดย ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
แข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 8 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<