ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2562

? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน IEP
นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 3 ฉบับนี้ ต้องมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (โปรดมาก่อนเวลา) ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (สนามหน้าเสาธง) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อสอบได้และตนสมัครห้องเรียน IEP เมื่อรายงานตัวแล้ว ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก (อาคาร 4 ชั้น 2) และฟังประกาศผลการสอบว่าจะได้เรียนห้องเรียน IEP หรือไม่ เวลา 15.30 น.
กรุณานำบัตรประจำตัวผู้สอบไปแสดงตน
 
‼️หากนักเรียนไม่มารายงานตัว และมอบตัวในวัน/เวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
 
? 1. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ (171 คน) http://bit.ly/2WIifeX
? 2. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (176 คน) http://bit.ly/2Ucpe3j
? 3. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 เงื่อนไขพิเศษ (48 คน) http://bit.ly/2FRR0Jy
? 4. รายชื่อสำรอง ม.1(กรณีมีผู้สละสิทธิ์) #โปรดรอประกาศ
#หมายเหตุ ขั้นตอนวิธีการรายงานตัว/มอบตัว ฯลฯ โปรดศึกษาในคู่มือการสมัคร