การสอบคัดเลือกเข้า ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2562

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<