ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EP และ IEP

?ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EP และ IEP
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
‼️ถ้าไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
? ตรวจสอบผลได้ที่ https://goo.gl/3qnRfL