ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกและห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุมอเนกประสงค์) อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<