English One Day Trip Camp M.1 IEP

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม English One Day Trip Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<