พิธีรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายกิตติ บุญเชิด มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

ผู้ที่ได้รับรางวัลสพม.1 (sesao1 awards) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว คือ นายวิรัตน์ บุญคล่ำ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร คือ นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครู คือ นางสาวกิรินญา ประกอบดี และ นายสถาพร เผือกมุ่ย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<