ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานโพธิสารนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561

? ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริการของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในงานโพธิสารนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
? ดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/PGLTrt