ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<