นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
ด้านวิชาการ(หุ่นยนต์) เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3
ด้านกีฬาและนันทนาการ เด็กชายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.3/12
เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล