ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับการประเมิน ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รับการประเมิน ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561
โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<