ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานป้องกันสิ่งเสพติดฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ
“ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้รักการออกกำลังการเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<