ขออนุญาตให้นักเรียนมาอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสนามสอบของแม่กองธรรมสนามหลวง
ซึ่งโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้อบรมก่อนสอบทุกปี ดังนั้น
ปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจึงกำหนดอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม และ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนมาอบรมธรรมศึกษาครั้งนี้ ตามวัน และเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

หนังสือขออนุญาติให้นักเรียนมาอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2561