พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 15 ปี

เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์
โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งกล่าวโอวาท
ครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

1.นายกฤษณ์ วัฒนาการ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ             ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.นางสาวชบา ภูจอมแก้ว            ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4.นางบุญเรือน เฑียรทอง            ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.นางสาวอุบล ศรีฉ่อง                 ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
6.นางสาวทัศนา ฉันทนาภิธาน    ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7.นางสาวสายรุ้ง ทินสมุทร          ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<