การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561
จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูสถาพร เผือกมุ่ย และครูกาญจนา สุวรรณสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

ผลการแข่งขันได้รับ 6 รางวัลคือ
1. การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่
นางสาวณัฐธิดา เรืองฤทธิ์, นางสาวอิสริยะ ศิริพรม, นางสาวอธิปภรณ์ ศรีเล็ก, นางสาววรัตรา วัฒนไกร ม.5/9 และนายเมธานันต์ งามกิตติคุณ ม.4/2


2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวปุณยาพร โอฬารเสถียร และ นางสาวกมลตรี ศานติเนตร ม.6/5


3. การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวประกายทิพย์ ภูมูล ม.5/9


4. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล ม.6/2 และนางสาวผุสดีย์ ประเสริฐวิทย์ ม.6/5


5. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวฐิติวรรณ จตุรเศรษฐกุล ม.4/9


6. การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ญ. ชลิดา โกสุมมาลัย ชั้น ม.3/11 และด.ญ.ธนพร ฉันท์ทอง ชั้น ม.3/10