มุฑิตาคารวะครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ “โพธิสารร้อยรักมุฑิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม”

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

1.นางฐิติภา เร่งสำประทวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.นางอรอนงค์ อาจหาญ ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
3.นางสาวสุธิณี เหลืองรุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
4.นายชนาทิตย์ จิตชนะ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5.นางอุทัยวัลย์ ตรีตัญญุตาคุณ ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.นางสุภาพร ขาวรุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
7.นายสุโชค ปานเจริญ ลูกจ้างประจำ
8.นายสุรินทร์ สัยเสือ ลูกจ้างประจำ

ทางโรงเรียนจึงกำหนดจัดงาน “โพธิสารร้อยรักมุฑิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม” เพื่อแสดงมุฑิตาคารวะ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<