การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ตามเอกสารดังแนบทางด้านล่าง

ห้องสอบและตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561