กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN day)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN day) เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน

โดยทางโรงเรียนเชิญชวนครู บุคลการ และนักเรียน แต่งกายในชุดอาเซียน และการประกวดเครื่องแต่งกายอาเซียนของแต่ละประเทศ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


เกร็ดความรู้ **นปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

นอกจาก 10 ประเทศนี้แล้ว ยังมี อาเซียน +3 คือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ  และประเทศเพิ่มมา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน  ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก  ด้านสังคมและวัฒนธรรม

และอาเซียน +6 หรือ FTA ASEAN PLUS 6  คือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ และเพื่อนบ้านในเอเชียและโอเชียเนียอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์ 

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทำการค้า และอื่นๆ  เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น

 

 

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<