การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

น.ส. กนกวรรณ สังข์ทอง นักเรียนชั้น ม.5/9
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในกีฬาว่ายน้ำเมื่อวันที่ 19 – 27 กรกฎาคม 2561
ประเภท กรรเชียง 100 เมตร ได้ที่ 6
ประเภท กรรเชียง 200 เมตร ได้ที่ 6

**การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ เป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ของประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Schools Sports Council
มีจำนวนสมาชิกในปัจจุบันทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา