ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รอบเช้า 08.00 – 11.30 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รอบบ่าย 12.30 – 16.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง