ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศจาก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th

และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้

1.ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย

ที่อยู่ “ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300” วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….”

2.ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก ก.ค.ศ. ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)

3.ทางโทรสาร : หมายเลข 02-280-2839

4.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : [email protected] ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

5.ทางเว็บไซต์ : www.lawamendment.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศจาก ก.ค.ศ.