ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบกลางภาคในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตามเอกสารดังแนบทางด้านล่างนี้

ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ต้น

ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ปลาย