การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ A H1N1 ,H3N2 และสายพันธุ์ B Victoria ,Yamagata รวมในเข็มเดียวกัน

โดยมีค่าใช้จ่ายใน เข็มละ 500 บาท (ราคาปกติ 1,360 บาท) ตามดุลยพินิจของผู้ปกครอง

ให้ส่งใบตอบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์พร้อมเงินให้กับครูประจำชั้น

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ใบตอบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่