การประชุมหารือจัดทำ MOU แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกับวิทยาลัยดุสิตธานี ผ่านโปรแกรม Zoom ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี ด้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว และการบริการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานีเข้าร่วมการประชุม และมีแผนร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ในโอกาสต่อไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<