ประมวลภาพ “พ.ส.เพราะความผูกพัน สื่อสารกันด้วยใจ” มุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงาน “พ.ส.เพราะความผูกพัน สื่อสารกันด้วยใจ” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลาครู นักเรียน ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่
  1. นางอมรรัตน์ วิศวแสวงสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. นางอิสรีย์ สง่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  4. นางมนทิพย์ จันทร์เจือศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. นายประกาย นาภูมิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. นายอานนท์ วิริยปรมัตถ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. นางสาวรัชนี นาถเจริญกิจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  8. นางสาวจงชนิษฐ์ แสงศร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<