ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Call me History Love me” สอนอย่างไร ให้เด็กไทยรักประวัติศาสตร์

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ call me History love me สอนอย่างไรให้เด็กไทยรักประวัติศาสตร์ แก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 โดยมีวิทยากร รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ภาควิชาสังคมวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
📋 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<