VTR ประวัติครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564

VTR ประวัติครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมมุทิตาคารวะ (ออนไลน์) แด่คุณครูเกษียณราชการ ปีการศึกษา 2564

✅ โดยท่านสามารถเขียนข้อความแสดงความรู้สึก บอกคุณครูแต่ละท่าน 🌐 ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CkZZNM
⏰ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
▶️ ระบบเขียนข้อความถึงครูผู้เกษียณ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎥 ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ ตัดต่อ และประชาสัมพันธ์ โดย งานโสตทัศนศึกษา