ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พาคิดพาทำตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.9 ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

📌นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พาคิดพาทำตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.9 ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยได้รับเกียรติจากศน.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting
.
📮ดำเนินงานโดย : งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพราชการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
🖥 ดูแลและควบคุมระบบ Zoom Meeting โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎥 ระบบลงทะเบียน, อีเมล, เกียรติบัตร งานกราฟิคและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<