คลิปย้อนหลัง การแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียม 10 แผนการเรียน

📌 แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียม 10 แผนการเรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.40-18.30  น.
📮ดำเนินงานโดย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-งานแนะแนว
🎥 จัดทำกราฟิค ดูแลระบบ Zoom Meeting & Live FB ตัดต่อวิดีโอ และประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา