การอบรม “การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่การจัดการอบรม “การควบคุมงานก่อสร้างอาคารและการตรวจการจ้าง” ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานการจัดอบรมและกล่าวรายงาน โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง” มีผู้เข้าร่วมการอบรบจากทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

Read more text

กิจกรรมวันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน 64 ปี แห่งการสถาปนา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน และเพื่อเป็นสิริมงคลกับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับการประเมินและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ ดร.นิยม ไผ่โสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 คณะกรรมการ นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และนางวารี คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Read more text

พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563 นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ต้อนรับดร.เกษม สดงาม และคณะ จากสพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ดร.เกษม สดงาม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

Read more text

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ “New Normal” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการเว้นระยะห่าง

Read more text

สำนักงานเขตตลิ่งชัน เชิญชวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ นายชูชาติ ศุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันและคณะจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน เชิญชวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”(26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save

Read more text

การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยนชนศึกษา สำหรับครูผู้จัดกระบวนการ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับครูผู้จัดกระบวนการ” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนศึกษา มีความตระหนักต่อสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 IEP/ปกติ และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP/ปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more text