การอบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา” เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนภูเขียว

Read more text

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.5/7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีอันดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 6

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการร่วมกับสจล.ลาดกระบัง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมในพิธี

Read more text

การอบรมการจัดทำแผนสู่ปฏิบัติและการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร

Read more text

โพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 33 “โพธิสาร เล่าขาน ตำนานโลก”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำการศึกษา 2563โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 33 “โพธิสาร เล่าขาน ตำนานโลก” Potisarn Tells Myths of

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ P.S. Online Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

Read more text

ต้อนรับ ผอ.สพม.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์และเยี่ยมชมอาคารสถานที่

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more text

การประชุมครูออนไลน์ เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมออนไลน์ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไว (Covid-19) ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ PS Online Learning เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563

Read more text

การแข่งขันชิงแชมป์โลก Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships

นายสุวพิญช์ สิริสินรุ่งรือง นักเรียนชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากประเภทพุมเซ่ ท่ารำชายเดี่ยว รุ่นจูเนียร์ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships ที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 52 ประเทศ

Read more text

ติดตามนิเทศก์และประเมินผล ผอ.ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 1/2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ติดตามนิเทศก์และประเมินผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ในการสรุปผลการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

Read more text