ผอ.แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสย้ายและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในโอกาสย้ายและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

Read more text

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการ กฤษณ์ วัฒนาการ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Read more text

ดร.ภูมิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากร จากสพฐ.

ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี การอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือตรวจสอบตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือ ตรวจสอบตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลโครงการ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 23 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more text

ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นำนักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Read more text

โครงการอบรมเครื่องวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์ (Iceberg Satir Modle)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์ (Iceberg Satir Modle) ร่วมกับ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานแนะแนวและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานอย่างเพียงพอและเป็นการยกระดับการพัฒนาครูให้มีระบบ มีความต่อเนื่องและมีมาตราฐาน โดยแบ่งเป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

แผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

Read more text

การแข่งขันฟุตซอล รายการ POTISARN AND OKANE FUTSAL CUP

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท OKANE ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม n-phone รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม เฮงปฐม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูปัทพงษ์ ถนอมรัตน์และครูภูเบศ กระแสโสม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 ภาควิชาดังนี้ 1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 2. ภาควิชาศิลปะประจำชาติ 3. ภาควิชาออกแบบ เพื่อสร้างความพร้อมเตรียมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปะ

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี ศึกษาดูงานโรงงานสุรีย์-พร้าวหอม จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ” ณ โรงงานสุรีย์-พร้าวหอม (สาขานาโคก) จังหวัดสมุทรสาคร ในเครือของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดย คุณนิษา จาง

Read more text

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาครูแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์-มนุษยศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะครู​ โรงเรียนโพธิสาร​พิ​ท​ยากร​ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการของแผนการเรียนนิเทศศาสตร์​-ม​นุ​ษยศาสตร์​ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะอาจารย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

Read more text